Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Store Merløse Bylaug

Her er mennesket i centrumStore Merløse Bylaug

Bylauget er en forening, som står for en stor del af de arrangementer som finder sted i Store Merløse.

Vi arrangerer, Ren By, Tour de Merløse, Sct. Hans Aften, Loppemarked, juletræs tænding, Juletræsfest samt diverse foredrag.

Vi sørger for byens juletræ og juleudsmykning, og desuden passer vi blomsterkummerne og opslagstavlen i byen.

Vores CVR nr. 34448272

Bylauget har en bestyrelse på 7/8 medlemmer:


 

 

Navn:

 

Adresse:

 

Telefon:

 

E - mail:

 Formand

Jørn Jørgensen

 

Bakken 7

 

5055 5200

 

jrnj@123dk.dk

 Næstformand

Glenn Olsen

 

Åparken 36

 

2864 4160

 

glenn@bil-centret.dk

 

Dorthe Olsen

 

Åparken 36

 

5343 2805

 

do@naver.nu

 Kasserer

Morten Anderson

 

Bygaden 53

 

2114 2784

 

Anderson@pc.dk

Sekretær 

Susan Fast

 

Bakken 62

 

4013 5184

 

sf@sfast.dk

 Sygemeldt

Inger Sørensen

 Sygemeldt

Mejsevej 2

 Sygemeldte

5049 1782

Sygemeldt 

ifs@smilepost.dk

 

Anne Lene Christensen

 

Drejervej 12

 

4010 1695

 

aldc@live.dk

 

Christina Rasmussen

 

Bygaden 59

 

4064 8259

 

ostedpigen@ofir.dk

 

Hanne Boderskov

 

Holbækvej 13C

 

5057 2028

 

hanneboderskov@gmail.com

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

Vedtægter for St. Merløse Bylaug:

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 24. februar 2010

§1

Foreningens navn er St. Merløse Bylaug. Dens hjemsted er St. Merløse i Holbæk Kommune.

§2

Foreningens formål er at fremme samhørigheden, og at styrke fællesskabet blandt områdets borgere, samt at profilere St. Merløse som et stærkt lokalsamfund

§3

Som medlemmer optages alle personer, virksomheder og organisationer, der har interesse heri, og som ønsker at støtte foreningens formål

§4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel i lokalugeavis.


Forslag til dagsordenen eller vedtægtsændringer fra medlemmerne, skal indsendes skriftligt til formanden og være denne i hænde mindst 10 dage før generalforsamlingen.


Generalforsamlingen vælger en dirigent der leder mødet, og træffer endelig afgørelsen om sagernes afstemning.

Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning. Bestyrelsen eller 5 medlemmer kan dog forlange skriftlig afstemning.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal blande de fremmødte. Vedtægtsændringer kræver dog vedtagelse af 2/3 af de fremmødte.

Stemmeret er betinget af, at kontingent er betalt. Gyldig kontingentkvittering forevises på forlangende. Betalt husstandskontingent giver ret til 2 stemmer, såfremt begge er tilstede. 


§ 5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes snarest muligt når bestyrelsen, eller mindst 10% af det senest offentliggjorte medlemstal, efter skriftlig anmodning femsætter ønske herom. Om indkaldelse, forslag fra medlemmer, dirigentvalg og stemmeafgivelse forholdes som under § 4.

§ 6

Bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, vælges af generealforsamlingen for en periode på 2 år. Valgperioden kan, efter behov, nedsættes til 1 år. 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, 3 i lige år. Genvalg kan finde sted. På generelforsamlingen vælges tillige, for 1 år, 2 suppleanter, 2 bilagskontrollanter samt en bilagskontrollantsuppleant. En suppleant der indkaldes til bestyrelsen, sidder i bestyrelsen perioden ud for den der afløses.


§ 6.1

Hvis det ved en generalforsamling ikke lykkedes at skaffe en fuldtallig bestyrelse, kan bestyrelsen vælge at fortsætte med mindre end 7 bestyrelsesmedlemmer i et år, de kan dog også vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at skaffe flere bestyrelsesmedlemmer.

Ligeledes kan bestyrelsen vælge at nøjes med 2 suppleanter, hvis det ved en generalforsamling ikke lykkedes at få valgt 3 suppleanter.


§ 7

bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter sin forretningsorden. Af bestyrelsens midte skal dog vælges en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Sekretæren er ansvarlig for, at der føres referat over bestyrelsesmøder og generelforsamlinger. Kasseren er ansvarlig for, at der opkræves kontingent og fører foreningens regnskab. Foreningens regnskab følger kalenderåret.


§ 8

Formanden leder bestyrelsesmøderne, Under formandens fravær leder næstformanden møderne. Formanden indkalder til møde når han, eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Gennemførelse af væsentlige beslutninger kræver fremmøde af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer på mødet. Alle afgørelser, hvorom der stemmes, træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen indkalder suppleanter, når den finder behov herfor.

 

§ 9

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Evt. forslag fra bestyrelse eller medlemmer

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Valg af bilagskontrollanter og - suppleant.

7. Eventuelt.

 

§ 10

Foreningen kan opløses, såfremt mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Foreningen kan tillige opløses dersom mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, stemmer herfor.

 

Eventuel formue fordeles ligeligt mellem  lokale, ikke politiske foreninger. Den afgående bestyrelse sætter straks efter opløsningen besluttes, en annonce i husstands omdelt ugeavis, hvoraf følgende fremgår:

 

"Aktiv fungerende - ikke politiske foreninger - med godkendte vedtægter - hjemmehørende i St. Merløse kan deltage i delingen af St. Merløse Bylaugs formue ved dettes opløsning. Foreningen skal have eksisteret i mindst 1 år. Ansøgende foreningen skal dokumentere alle ovenstående krav. Ansøgningen skal være formand eller kasserer i hænde senest 14 dage efter annonceringen. Den afgående bestyrelse udregner i fællesskab udbetalingerne, som vil finde sted senest 1 måned efter annoncering.

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Grill:

Medlemmerne kan leje en stor partygrill for 100,00 kr. pr. døgn.

Flag:

flag til festlige lejligheder for 20,00 kr. pr. stk. for en lejeperiode på op til 10 døgn.

Folderen:

Medlemmerne modtager årligt fire foldere som fortæller lidt om hvad hvad der sker i Bylauget og i byen. 

Medlemskab

Medlemskab koster kr. 100,- pr. person - eller kr. 150,- pr. husstand.

Redaktør af folderen 
Jørn Jørgensen som har e-mail jrnj@123dk.dk

Indlæg som ønskes optaget i folderen eller på denne hjemmeside  sendes til Jørn Jørgensen enten under menupunkt "kontakt" eller på ovennævnte mail


 

 
Opdateret 03/07/2016